ביטוח עסק ותעשיה

ביטוח עסק ותעשיה

דיווח על מקרה פריצה / שריפה/ דיווח בגין נזק לצד ג' / אחריות מקצועית / חבות מעבידים

דיווח על מקרה פריצה / שריפה

מלא את טופס "הודעה בגין נזק לרכוש".
צרף אישור משטרה (במקרה של פריצה).
שלח את המסמכים לפקס 03-5363077  או באמצעות המייל claims@bl-ins.co.il 

דיווח בגין נזק לצד ג' / אחריות מקצועית / חבות מעבידים

מלא את טופס "תביעה במקרה של נזק לצד ג' \ חבות מעבידים".
העברת המסמכים הרלוונטיים.
שלח את המסמכים לפקס 03-5363077 או באמצעות המייל claims@bl-ins.co.il
שליחת שמאי להערכת הנזק.

לאחר הדיווח הראשוני למשרדנו, נשלח שמאי להערכת הנזק. במקרים מסוימים ידרשו מסמכים נוספים מרואה החשבון של החברה.
כ- 30 יום לאחר המצאת כל המסמכים לחברת הביטוח, ובדיקת זכאות לתשלום , ישולם סכום התביעה, בכפוף לתנאי הפוליסה, בניכוי דמי השתתפות עצמית.

טפסים להורדה

טופס תביעה ביטוח רכוש עסק